Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Identiteit van de onderneming en haar geografische adres:

Bell’Ami Berkenstraat 16 A – 2220 Heist op den Berg België 015 24 27 67 – info@bell-ami.be

2. Het herroepingsrecht:

Begrip

U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, het kenmerk en de werking van de goederen vast te stellen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Gevolg

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, behoudens de kosten voor terugzending van het goed dewelke volledig ten uwe laste vallen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Niet-toepasbaarheid van het herroepingsrecht

Voor volgende artikelen en/of diensten geldt het herroepingsrecht niet :

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de beoefenaar van een vrij beroep de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Overeenkomsten waarbij de consument de beoefenaar van een vrij beroep specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de beoefenaar van een vrij beroep bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht  daarmee verliest.

3. Prijs van het goed of de dienst:

Gedurende in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de onderneming goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.  Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald. De consument kan gevraagd worden de verzendkosten te laste te nemen.  In voorkomend geval zal het bedrag vooraf aan de consument worden meegedeeld.  In geval van uitvoering van het herroepingsrecht, kan deze kost niet teruggevraagd worden.

4. Bij niet betaling van de factuur

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 30.00 euro.

5. De leveringskosten:

Alle verzendkosten kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

 • Leveringen in België: gratis vanaf €75. Bestellingen onder €75 worden geleverd aan €7,95.
 • Leveringen in Nederland: gratis vanaf €150. Bestellingen onder €150 worden geleverd aan €17,95
 • Leveringen in Duitsland: gratis vanaf €150. Bestellingen onder €150 worden geleverd aan €17,95

Kosten in geval van herroepping:

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zijn de rechstreekse kosten van terugzenden gratis via de winkel.  Alle andere kosten van verzending zijn voor rekening van de klant; verzendkosten die de consument heeft betaald op zijn bestelling te ontvangen, zijn niet terugvorderbaar.   De consument zal wel aanspraak maken op de terubetaling van de prijs van het aangekochte artikel. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch tenlaatste binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6. De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst:

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om interesten aan 10% per jaar en een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €30.00) te vorderen. De onderneming zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt De onderneming zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.  Indien de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan de onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst.  Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de onderneming het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen. De verzending van goederen en van titels die diensten vertegenwoordigen, gebeurt steeds op risico van degene die met de consument heeft gecontacteerd.

7. Wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten:

a. Richtlijnen

 • Kostenloos retourneren kan langs de winkel Bell’Ami of via
  B Post op volgend adres:
  Bell’Ami – Berkenstraat 16A – 2220 Heist-op-den-Berg
 • Retour tijdens afprijzingen, soldenperiode zijn voor eigen rekening
 • Voor de optimale verwerking van je retour: vul de retournota steeds volledig in waarom je deze retour stuurt. De retournota werd bij je levering ingesloten.
 • Wij nemen met plezier retour: onbeschadigde producten in de originele verpakking en producten waar alle toebehoren bijzitten, ticketjes nog aanhangen, niet gedragen zijn… Producten die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen wij helaas niet aanvaarden.

Let op: voeg ook je IBAN rekening en BIC code toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald. Het retouradres: Bell’Ami – Berkenstraat 16a –  2220 Heist op den Berg België

b. Ik heb een beschadigd product ontvangen

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, kan je deze binnen 7 werkdagen na ontvangst kosteloos retourneren. Het beschadigde product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. Als je beschadigde producten retourneert, hou er dan rekening mee dat de artikelen aan de leverancier terugbezorgd moeten worden. Het kan dus even duren voor ze terugbetaald of geruild worden. Uiteraard ben je ook welkom in onze winkel Bell’Ami. Ter plaatse kan men meteen vaststellen wat er aan de hand is en een gepaste oplossing bieden.

8. Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs:

Gedurende in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de onderneming goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.  Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald. De consument kan gevraagd worden de verzendkosten te laste te nemen.  In voorkomend geval zal het bedrag vooraf aan de consument worden meegedeeld.  In geval van uitvoering van het herroepingsrecht, kan deze kost niet teruggevraagd worden.

9. Desgevallend de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heet een looptijd van maximaal twee jaar.  Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlegd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal 1 maand bedragen.

10. In geval van annulering van de bestelling door één van beide partijen

In geval van annulering van de bestelling door één van beide partijen is de annulerende partij eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van €30.00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.

11. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

12. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, artikel niet meer voorradig e.d..

13. Belgisch recht is van toepassing op voorliggende overeenkomst.